Геодезически услуги
Геодезически услуги

Различни видове геодезически замервания.

За услугата


Нашия екип предлага комплекс геодезически услуги, свързани с работата по проучване, проектиране, строителство ( монтаж ) и експлоатация на обектите.

Геодезическа снимка

Чрез геодезическата снимка се определя точното положение на характерни точки, които впоследствие се нанасят в план, цифров модел или карта. Определянето на положението на точките се извършва с помощта на работна геодезическа основа, представляваща мрежа от трайно стабилизирани върху повърхността маркери с прецизно определени координати в хоризонтално и височинно положение.

Трасиране

Трасировъчните планове съдържат данни, необходими за трасирането на характерни точки от проектираните обекти, като възлови точки от конструкцията, конструктивни оси и др.

При изработването на трасировъчните планове прилагаме данни, както за ортогонално трасиране, така и за трасиране по координати в съответната координатна система.
Прилагаме и данни за всички отстояния, размери и дължини, проектни коти, изходни нивелачни репери и опорни точки, необходими за точното определяне върху терена на съответното съоръжение.

Още категории

1500

and more
projects

15

years experience
in racking systems

15

countries & more
with our systems